twight

Created by 跳崖p葱

CID 20593

【新人设!本体的衣服!    

      

年龄:14             

身高:166cm【一期】167cm【二期】158【梅露可企划】             

爱好:欺负vito/看书/啃苹果             

角色简介:       

特别怕冷,夏天也不会扯下围巾(重点        

人妻属性        

女主力满点    

苹果buff  

蹭的累           

           

  

        

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

举报
twight

1/1

twight

CID20593

【新人设!本体的衣服!    

      

年龄:14             

身高:166cm【一期】167cm【二期】158【梅露可企划】             

爱好:欺负vito/看书/啃苹果             

角色简介:       

特别怕冷,夏天也不会扯下围巾(重点        

人妻属性        

女主力满点    

苹果buff  

蹭的累           

           

  

        

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

角色时间轴
服务器桑正在一生悬命加载中(っ`・ω・´)っ