twight

Created by 随性葱

CID 20593

【立绘更新2018.10.17     

         

年龄:14                

身高:166cm【一期】167cm【二期】    

爱好:欺负vito/看书/啃苹果/徽章收集 

                

角色简介:          

特别怕冷,夏天也不会扯下围巾(重点           

人妻属性           

女主力满点       

苹果buff     

蹭的累              

              

     

           

             

            

           

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

举报
twight

1/1

twight

CID20593

【立绘更新2018.10.17     

         

年龄:14                

身高:166cm【一期】167cm【二期】    

爱好:欺负vito/看书/啃苹果/徽章收集 

                

角色简介:          

特别怕冷,夏天也不会扯下围巾(重点           

人妻属性           

女主力满点       

苹果buff     

蹭的累              

              

     

           

             

            

           

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

角色时间轴
服务器桑正在一生悬命加载中(っ`・ω・´)っ