Alejandra Brockovich

Created by 亚拉戈高位灵能鬼犬

CID 40309

阿莉汉德拉·布洛科维奇 /Allie(阿莉)        

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

举报
Alejandra Brockovich

该角色还没有详细的 设定稿设定文 ,快去丰富TA的主页吧!

1/1

Alejandra Brockovich

CID40309

阿莉汉德拉·布洛科维奇 /Allie(阿莉)        

          

         

        

       

      

     

    

   

  

 

角色时间轴
服务器桑正在一生悬命加载中(っ`・ω・´)っ