Luna

Created by 猫月

CID 40642

年龄:18   

身高:166cm   

爱好:阅读中文书本   

职业:重机枪助手

陆行军0049分队所属重机枪助手

也许和鲶鱼有着千丝万缕的联系   

  

 

举报
Luna

Luna

CID40642

年龄:18   

身高:166cm   

爱好:阅读中文书本   

职业:重机枪助手

陆行军0049分队所属重机枪助手

也许和鲶鱼有着千丝万缕的联系   

  

 

角色时间轴
服务器桑正在一生悬命加载中(っ`・ω・´)っ