UID105775

我的作品列表现在看起来专一又长情 头像@目民

【04番】春日 有绘琉

阅览数:
581
评分数:
19
总分:
190
举报

不知道还来不来得及!!想找plmm拉一拉人际!!(哭了出来)        

        

*忘记写在纸上的设定*        

在班级上的人缘好坏参半,一部分人十分喜欢她,也有一部分人特别讨厌她。        

        

*人际*    

平时一起行动的闺蜜:【http://elfartworld.com/works/188465/】    

会一起学习的女孩:【http://elfartworld.com/works/188910/】    

无意识的多有照顾:【http://elfartworld.com/works/188794/】   

 

41

相关角色