BR - RE: MIND

阅览数:
4856
评分数:
29
总分:
288
举报

*画手only                            

*最低满12人即可开企,上限为29人。   

*报名时间为7月5日20时。     

                                      

|-|-|-|-|-|-|-|-|

     

一共26P。             

主要内容如下。             

             

告示:3-4             

剧情简介:5-6             

角色可知信息+校服:7-10             

玩家可知信息:11-16             

报名:17-18             

人设纸:19-24             

     

|-|-|-|-|-|-|-|-|

     

具体走位规则+特殊设置等将在确认人数后公布。             

最后1P歌词来自:メリーバッドエンド      

     

|-|-|-|-|-|-|-|-|

     

重点提示:        

     

1、请仔细观看[起因]和[记忆]的内容        

        

2、角色开始的态度可参考RE:MIND第一集的内容。  

        

3、⚠非常重要⚠:角色开始统统不记得自己主导/参与过欺凌,不论您之后是[填写人设纸]还是[提交字设+草图],企划组需要知道的是角色的[基本信息]。请记住您的角色并不记得这些事情(*就算是主谋都不会记得自己是主谋),请用人设纸的大家在第一页努力写好自己的“表设定”(不知道欺凌的情况下的性格/欺凌开始之前的性格+自己的背景信息+基础信息),有记忆的里设定可以选择性提交。        

        

4、请仔细阅读企划书避免因审核错失机会。 

2018/07/01 意向征集
92